Yi Torch Festival in Butuo, Sichuan Province.

Yi Torch Festival in Butuo, Sichuan Province.